Biologisk kemi

Biologisk kemi är ett område som kombinerar de kemiska och biologiska vetenskaperna. Målet är att på molekylär nivå förstå strukturer och funktioner av biomolekyler som är involverade i komplexa biologiska processer som människans sjukdomar eller fotosyntes, och hur dessa processer kan manipuleras. I vår multidisciplinära forskning använder vi molekylärbiologiska, biokemiska, kemiska, kristallografiska, biofysikaliska, spektroskopiska, teoretiska och multivariata tekniker.

Specifika forskningsinriktningar är infektionssjukdomar och upptäckt av nya antimikrobiella substanser, processer som omfattar proteiners veckning och felveckning i hälsa och sjukdom, biosensorer, medicinsk diagnostika och biobränsleceller. Vi utvecklar aktivt olika verktyg för teoretisk forskning och dataanalys och tekniker inom spektroskopi och spektrometri.

Forskningsledare

Almqvist, Fredrik

Frerik AlmqvistDesign, Synthesis & Evaluation of Ring fused 2-Pyridones Directed at Different Medicinal Targets and Diverse Oriented Synthesis (DOS) Towards New Heterocyclic Scaffolds. A chemical platform with broad applications and flexibility has been rationally designed to interrupt complicated molecular machines important in microbial pathogenesis. The research programme contains a blend of computer-aided design, synthetic organic chemistry, molecular biology and genetics to investigate and disrupt complex biological systems important in disease processes.

KontaktinformationHemsida


Antti, Henrik

Forskningsprojektet fokuserar på en kombination av Henrik Anttimetabolomik och kemometrisk bioinformatik för att studera metabola processer, främst i människa. Målsättningen är att utveckla metoder för att detektera mönster av biomarkörer för förbättrad diagnos och ökad mekanistisk förståelse. Dessa metoder tillämpas för att besvara viktiga frågor gällande människors hälsa och sjukdomar med speciellt fokus på cancer, infektion, diet & träning, och neurodegeneration.

KontaktinformationHemsida


Backman, Lars

Lars BackmanDe flesta processer som sker i våra celler, som muskelkontraktion, befruktning, ciliers rörelse, transport i nerver, är alla beroende på ett fungerande cytoskelett. Många sjukdomar, som Alzheimers och Parkinsons beror på förändringar nervercellernas cytoskelett. Vi studerar två proteiner, spectrin och α-actinin för att förstå hur dessa proteiner interagerar med plasmamembranet och andra proteiner i cellen.

KontaktinformationHemsida


Chorell, Erik

Centralt i forskningsprojekten finns design och syntes av organiska molekyler för att kunna studera och bättre förstå de mekanismer som styr DNA replikation och upprätthållandet av ett intakt DNA. För att identifiera och utveckla dessa biologiskt aktiva molekyler och kemiska forskningsverktyg så används ett interdisciplinärt tillvägagångssätt inkluderande syntetisk organisk kemi, läkemedelskemi, beräkningskemi och molekylärbiologi.

KontaktinformationHemsida


Elofsson, Mikael

Forskningsprojekten inkluderar många aspekter av organisk kemi, bioorganisk kemi och läkemedelskemi med målet and upptäcka, utveckla och använda små syntetiska molekyler och naturprodukter som forskningsverktyg för att förstå komplexa biologiska processer med fokus på infektionssjukdomar som orsakas av bakterier och virus.

KontaktinformationHemsida


Funk, Christiane

Christiane FunkForskningsprojekten inkluderar många aspekter av fotosyntes med målet att undersöka dels hur ljusenergi fångas upp och dels hur fotosystemen skyddas mot ljusskador. Vid sidan av växten Arabidopsis thaliana används även cyanobakterier och alger som forskningsorganismer för att studera mikrobiell produktion av biomassa och raffinering av hållbara bränslen, kemikalier och research organisms are cyanobacteria and algae to study microbial biomass production and refinement for sustainable fuels, chemicals and foder.
KontaktinformationHemsidaHemsida (UPSC)


Gröbner, Gerhard

Gerhard GröbnerForskningen har som mål att använda tekniker för fastfas-NMR för förståelse för hur biologiska membran fungerar på en molekylär nivå. Fokus ligger på det unika membransystem som finns i intracellulära mitokondrier och hur detta styr programmerad celldöd och amyloida störningar.

KontaktinformationHemsida


Hedberg, Christian

Vår forskning fokuserar på kemiska aspekter av Christian Hedberginteraktionerna mellan värdceller och patogener under infektionsförlopp. Här används såväl kemiska verktyg genererade via klassisk organisk syntes som genetiska metoder för att förstå de molekylära händelseförloppen vid intracellulär infektion. Våra kunskaper om dessa mekanismer skall på sikt leda fram till förbättrade metoder att kliniskt adressera intracellulära patogener.

KontaktinformationHemsida


Johansson, Lennart B-Å

Lennart JohanssonProjektet avser utveckling och tillämpning av fluorescensspektroskopi för att bl. a. undersöka samband mellan proteiners, tredimensionella struktur och funktion. För detta studeras strålningslös elektronisk energitransport mellan flourescerande molekylgrupper, vilket gör det möjligt att bestämma inter- och intramolekylära avstånd.  I tillämpningar t.ex. inom fotosyntes söker vi förstå proteiners struktur och funktion då dessa befinner sig i utspädda lösningar samt i en celliknande miljö.

KontaktinformationHemsida


Johnels, Dan

Dan Johnels Jag är framför allt inblandad i strukturbestämning av fullerenderivat, som hydrogenerade fullerener, i samarbete med forskare på Institutionen för fysik vid Umeå universitet. Vi har dessutom nyligen startat ett projekt där vi försöker framställa kromatografiska material för separation av fullerenderivat, eftersom detta är ett stort problem då ett stort antal isomerer kan bildas vid derivatiseringen av fullerener

KontaktinformationHemsida

.


Jönsson, Leif

Leif Jönsson

KontaktinformationHemsida


Lindholm, Britta

Britta Lindholm

KontaktinformationHemsida


Linusson Jonsson, Anna

Anna Linusson Jonsson Forskningsprojekten syftar till att få en grundläggande kunskap om vilka fysikalkemiska faktorer som styr hur små organiska molekyler interagerar med proteiner, och hur det påverkar biologiska processer. Forskningen bedrivs i läkemedelskemiska projekt där vi utvecklar och studerar molekyler mot ledgångsreumatism, antidot vid nervgasförgiftning, samt nya insekticider mot myggor som sprider malaria och dengue.

KontaktinformationHemsida


Messinger, Johannes

Johannes MessingerForskningen i min grupp rör omvandlingen av solenergi till kemisk energi. Vi studerar vattenklyvning i naturlig fotosyntes med biokemiska och biofysikaliska tekniker. Vi tillämpar de resulterande naturliga principerna i utvecklingen av artificiella katalysatorer och enheter för produktion av solbränslen.

KontaktinformationHemsida (Solarfuels)Hemsida


Nam, Kwangho

Kwangho Nam

KontaktinformationHemsida


Persson, Karina

Karina PerssonForskningsprojekten rör struktur- och funktionstudier, främst av bakteriella ytproteiner. Målet är att kristallisera proteinerna och lösa deras tredimensionella strukturer med hjälp av röntgenkristallografi. Proteinstrukturerna utgör viktiga hjälpmedel för att förstå hur bakterier interagerar med varandra och med de celler som de infekterar.

KontaktinformationHemsida


Ramstedt, Madeleine

Madeleine RamstedtForskningen i Madeleines grupp undersöker hur ytkemin hos bakterier och material påverkar bakteriell adhesion och biofilmsbildning, och hur dessa processer kan förhindras. Det har t ex betydelse för bakteriell adhesion på medicinsk utrustning eller på ytor i miljön.  Förutom detta undersöks lösningskemin hos antibakteriella och biofilmshindrande metallkomplex.  

KontaktinformationHemsida


Sauer-Eriksson, Elisabeth

Elisabeth Sauer-ErikssonForskningen är fokuserad på strukturella studier av makromolekyler baserade på röntgenkristallografiska tekniker. Forskningsprojekt inkluderar studier av proteinkomponenter involverade i patogen-värdcell interaktioner som leder till infektionssjukdomar, strukturbaserad läkemedelsutveckling, amyloidbildande proteiner och RNA och RNA-proteinkomplex.

KontaktinformationHemsida


Sauer, Uwe

Uwe Sauer

KontaktinformationHemsida


Schröder, Wolfgang

Wolfgang SchröderChaperoner är proteiner som hjälper nybildade proteiner att få rätt funktionell veckning. De är också viktiga för att förhindra felveckning och hopklumpning i cellen vilket ofta sker vid olika typer av stress. Växternas tylakoid-lumen innehåller en speciell uppsättning chaperoner. Vårt mål är att förstå proteinveckningsnätverket i växter för att kunna förhindra att protein felveckas och att kunna förstå hur giftiga proteinaggregat bildas i både växter och människor. Våra experimentella metoder kombinerar genetik, biokemi och biofysik.

KontaktinformationHemsida


Söderström, Hanna

Hanna SöderströmVår forskning är inom området miljöanalytisk kemi och syftar på att utveckla analysmetoder och genomföra studier på hur läkemedel sprids till och i akvatiska miljöer, och vilka effekter detta kan få med fokus på antivirusläkemedel och antibiotika och risk för miljömässig resistensutveckling hos virus och bakterier.

KontaktinformationHemsida


Tesfalidet, Solomon

Solomon TesfalidetForskningen inriktar sig mot att utveckla biosensorer baserade på elektrokemisk impedansspectrometri för läkemedelsanalys. Sådana biosensorer kan användas för att följa nivåerna av cytistatika i patienter som genomgår cancerbehandling vilket ger en unik möjlighet att individuellt justera dosen så att korrekt läkemedelskoncentration kan upprätthållas. 

KontaktinformationHemsida


Trygg, Johan

Johan Trygg

KontaktinformationHemsida


WestlundPer-Olof

Per-Olof WestlundDen teoretisk kemiska forskningen beskriver molekylära dynamiska processer inom kemin från en fundamental fysikalisk utgångspunkt. Vi härleder ekvationer som används för att tolka resultaten från främst NMR-, ESR- och ljus-spektroskopin. Vatten är av speciellt intresse och vi studerar hur dess egenskaper ändras i begränsade utrymmen som i Zeoliter, i cellulosa fibrer eller vid biomolekylers gränsyta mot vatten. Allmänt försöker man reducera komplexiteten i biosystem till olika molekylära processer - men vad missar denna reduktionism?

KontaktinformationHemsida


Wolf-Watz, Magnus

Magnus Wolf-Watz


 

KontaktinformationHemsida


Wu, Yaowen

Yaowen WuOur laboratory is interested in understanding the regulation mechanism and membrane morphogenesis of autophagy and membrane trafficking regulated by small GTPases (G-proteins) using novel chemical and chemo-optogenetic approaches. Our work lies at the interface between chemistry and biology. On one hand, we develop novel chemical and synthetic approaches that open up new avenue for manipulating protein function and visualizing biological processes in live cells. On the other hand, the application of the diverse tools shed light on the mechanism of autophagy and membrane trafficking, facilitating the development of therapeutics against cancer and neurodegenerative diseases.

Kontaktinformation HemsidaSidansvarig: Mikael Elofsson

Utskriftsversion