Miljö- och biogeokemi

Inom forskningsområdet miljö- och biogeokemi studerar vi hur kemiska ämnen sprids i miljön, samt vilka kemiska och biologiska faktorer och processer som styr biogeokemiska kretslopp. Forskningen är därför av central betydelse i strävan efter ett hållbart samhälle. Vi studerar även hur människor utsätts för kemikalier (både inomhus och utomhus) och tar fram metoder och strategier för att utvärdera detta. Vår forskning strävar efter att upptäcka miljö- och hälsoproblem orsakade av kemikalier samt att hitta lösningar på dessa problem.

Forskning inom miljö- och biogeokemi omfattar ett stort antal projekt, allt från grundläggande och nyfikenhetsdrivna studier till studier som syftar till att finna innovativa lösningar på miljöproblem. Ett exempel på grundforskning är studier på molekylär nivå av biogeokemiska processer, till exempel hur växthusgaser som koldioxid och vattenånga sätter sig fast på mineralpartiklar i atmosfären och i jordar, något som bland annat kan påverka molnbildning och vattenkvalité i regn. Den tillämpade forskningen omfattar t.ex. utveckling av kostnadseffektiva och hållbara metoder för sanering av förorenad jord, rening av process- eller avloppsvatten, och hur miljöfarliga ämnen bildas vid förbränning eller värmebehandling av t ex trä och sopor. Gemensamt för forskningsprojekten inom området är att vi använder oss av bästa tänkbara metoder för att provta och mäta kemikalier i miljön, i människor och i djur. Vår forskning är indelad i fem inriktningar: arbetsmiljökemi, biogeokemiska processer, miljöanalytisk kemi, mätning och modellering av substansers öde i miljön, och termisk bildning av persistenta organiska substanser.

Forskningsledare

Andersson, Patrik

Patrik AnderssonForskningsprojekten omfattar effekter och transformationsprocesser för organiska industrikemikalier som studeras med kombinationer av experimentella och beräkningsbaserade verktyg. Det övergripande målet är att öka förståelsen för föroreningars interaktioner med kritiska biologiska system inklusive det endokrina systemet men också processer relaterade till abiotiska omvandlingsvägar. Forskningen har som målsättning att identifiera framtida föroreningar men också ge vägledning i utvecklingen av mer hållbara kemikalier.

KontaktinformationHemsida


Björn, Erik

Erik BjörnForskningen är inriktad på studier av metallföreningars kemiska och biologiska processer i ekosystem, biologiska system och industriella processer. Vi utvecklar nya kraftfulla analytiska tekniker och metoder för att studera kemisk speciation samt reaktionsmekanismer och hastigheter.  Ett viktigt fokusområde är studier av kvicksilvers biogeokemiska processer i akvatiska och terrestra ekosystem, samt i industriprocesser.

KontaktinformationHemsida


Boily, Jean-François

Jean-Francois BoilyMineralytor fungerar som reaktiva center för gaser, vatten och för substanser i lösningar. De spelar därmed en central roll i geokemiska, atmosfäriska såväl som tekniska processer. Vår forskning fokuserar på oorganiska kemiska reaktioner vid mineralytor och innefattar både experimentella och teroretiska angreppssätt för att bättre förstå kemiska processer på molekylnivå.

KontaktinformationHemsida


Fick, Jerker

Jerker FickMin forskning fokuserar på förekomst, nedbrytning och effekter av läkemedel i miljön och omfattar; utveckling av prioriterings- och urvals-metoder, utveckling av analytiska metoder baserade på vätskekromatografi kopplad till masspektrometri , nedbrytnings- och övervaknings-studier och effektstudier . Mitt arbete är tvärvetenskaplig och jag har flera pågående samarbeten med forskare från olika discipliner

KontaktinformationHemsida


Haglund, Peter

Peter HaglundForskningen är inriktad på utveckling av avancerade verktyg för miljö- analytisk kemi, särskilt tvådimensionell kromatografi och avancerad masspektrometri. Verktygen används sedan för att identifiera nya miljögifter och för att studera deras källor, spridning, fördelning, transformering och biologiska effekter.

KontaktinformationHemsida


Holmboe, Michael

Forskningen är inriktad på att undersöka skiktsilikatmineralers egenskaper, samt hur de påverkar olika ämnen i gränsskiktet mellan en mineralyta och en adsorberad fas. Målet är att kunna förstå och förutsäga hydratisering och andra processer på molekylär nivå, vilket ofta kräver en kombination av teoretiska molekyldynamik-simuleringar och olika experimentella metoder.

KontaktinformationHemsida


Jansson, Stina

Stina JanssonForskningen fokuserar på bildning, omvandling och nedbrytning av organiska miljögifter i termiska processer av olika slag, exv förbränning, pyrolys och torrefiering av biomassa, förbränning och samförbränning av avfall, och industriella processer. Vi studerar även material och fraktioner som idag betraktas som avfall men som genom termisk behandling resulterar i högvärdiga material lämpliga för användning i innovativa tekniska och/eller miljörelaterade applikationer som exempelvis vattenreningsadsorbenter.

KontaktinformationHemsida


Linder Nording, Malin

Malin Linder NordingForskningen är inriktad på metabolomik, med fokus på bioaktiva lipider. Vi utvecklar protokoll för analys av endokannabinoider, prostaglandiner och andra oxylipiner som bland annat fungerar som inflammatoriska signalmolekyler. Analysprotokollen används för att studera hur nutrition och exponering för luftföroreningar påverkar hälsan. Vi undersöker också olika behandlingsmetoder, till exempel nya läkemedelskandidater för lungsjukdom.

KontaktinformationHemsida


Lundstedt, Staffan

Staffan LundstedtForskningen är inriktad mot studier rörande bildning, förekomst och fördelning av organiska ämnen i miljön, med ett speciellt fokus på förorenad platser. Ämnesgrupper som studeras är t.ex. polycyckliska aromatiska kolväten (PAH) och deras omvandlingsprodukter, samt bromerade dioxiner. Forskning bedrivs också kring utveckling av analytiska metoder för de aktuella ämnesgrupperna.   

Kontaktinformation


Lövgren, Lars

Lars LövgrenMin forskning handlar i huvudsak om miljöstörande metaller och andra oorganiska ämnen i förorenade jordar och industriella avfall, speciellt i gruvavfall. Fokus i min forskning riktas mot sorptionsprocesser på mineralytor och fastläggning till naturliga organiska ämnen. Material och geokemiska processer som leder till att föroreningar avlägsnas från vattenfas i mark och i ytvatten studeras och beskrivs på molekylär

KontaktinformationHemsida


Ohlin, André

Andre OhlinMin forskning söker förstå hur reaktioner sker på metalloxid ytor, t. ex. mineral och heterogena katalysatorer. Vi gör detta framförallt genom att använda NMR och beräkningsmetoder för att studera dynamiken av polyoxometalatkluster i lösning.

KontaktinformationHemsida


Ramstedt, Madeleine

Madeleine RamstedtForskningen i Madeleines grupp undersöker lösningskemin hos antibakteriella och biofilmshindrande metallkomplex bestående av t ex galliumjoner. Förutom detta undersöks hur ytkemin hos bakterier och material påverkar bakteriell adhesion och biofilmsbildning, något som t ex har betydelse för bakteriell adhesion på medicinsk utrustning eller i miljön.  

KontaktinformationHemsida


Shchukarev, Andrey

Andrey ShchukarevProcesser vid ytor och vid gränsytan mellan fast fas och lösning är fokus i ett flertal samarbetsprojekt. Den huvudsakliga tekniken som används är röntgen fotoelektronspektroskopi (XPS), särskilt cryo-XPS. Den används för att studera den kemiska sammansättningen hos ytor och att karaktärisera intakta gränsytor av biologisk och miljömässig relevans. Målet är att förstå bildningen av det elektriska dubbellagret som är en nyckelegenskap inom gränsytornas kemi.

KontaktinformationHemsida


Sjöberg, Staffan 

Staffan Sjöberg Min forskning syftar till att förstå kopplade kemiska processer i akvatiska system. Baserat på termodynamiska data designas modeller som beskriver metalljoners komplexkemi i system med oorganiska och organiska ligander. Förutom den kemiska speciationen, beskrivs fasta fasers bildning och upplösning samt dessa fasers ytkemiska egenskaper.

KontaktinformationHemsida


Söderström, Hanna

Hanna SöderströmVår forskning är inom området miljöanalytisk kemi och syftar på att utveckla analysmetoder och genomföra studier på hur läkemedel sprids till och i akvatiska miljöer, och vilka effekter detta kan få med fokus på antivirusläkemedel och antibiotika och risk för miljömässig resistensutveckling hos virus och bakterier.

KontaktinformationHemsida


Tesfalidet, Solomon

Solomon Tesfalidet Forskningen fokuserar på utveckling och tillämpning av analytiska metoder för specieringsanalys av oorganiska och organometalliska föreningar. Analysmetoderna som används baseras på kromatografisk separation (HPLC, GC) och spektrofotometrisk detection (MS, ICP-MS, AAS). För att undersöka och korrigera för eventuell omvandling/nedbrytning som kan inträffa under analys av organometalliska föreningar används kalibreringsmetoder baserade på species-specifik isotoputspädning. 

KontaktinformationHemsida


Tysklind, Mats

Mats TysklindForskningen omfattar studier om såväl gamla som nya miljögifters beteende i miljön. Speciellt intresse för föroreningar i mark och vatten och att utifrån miljögifters inneboende egenskaper förstå hur de transporteras, omvandlas och tas upp av olika organismer. Vidare studeras grundläggande processer för utveckling av ny miljöteknik för förorenad mark och vatten. Exempel på ämnen som studeras är dioxiner, läkemedel and biocider.

KontaktinformationHemsida


Sidansvarig: Mikael Elofsson

Utskriftsversion