Till umu.se

Miljö- och biogeokemi

Inom forskningsområdet miljö- och biogeokemi studerar vi kemiska substansers öde i miljön, samt de kemiska och biologiska faktorer och processer som styr biogeokemiska cykler. Området berör också människors exponering för kemikalier och utveckling av metoder och strategier för utvärdering av denna exponering. Forskning inom miljö- och biogeokemi är av central betydelse i strävan efter ett hållbart samhälle.

Vår forskning omfattar ett brett spektrum av projekt, allt från grundläggande och nyfikenhetsdrivna studier till projekt som syftar till att finna innovativa lösningar på miljöproblem. Ett exempel på grundforskning är studier på molekylär nivå av biogeokemiska processer, medan den tillämpade forskningen omfattar tex utveckling av kostnadseffektiva metoder för sanering av förorenad jord. Gemensamt för forskningsprojekten inom området är att vi använder oss av bästa tänkbara provtagnings- och analysmetoder. En del av vårt arbete är att integrera nya experimentella metoder och verktyg i vår pågående forskning. Inom området använder vi dessutom oss av olika modelleringstekniker tex kemometri, fördelningsmodeller, termodynamiska och kvantmekaniska beräkningar. Vår forskning är indelad i fem undergrupper: biogeokemiska processer, arbetsmiljökemi, miljöanalytisk kemi, mätning och modellering av substansers öde i miljön, och termisk bildning av persistenta organiska substanser. Varje disciplin är i korthet beskriven nedan.

Biogeokemiska processer
Detta område omfattar studier på molekylär nivå av processer i lösning och på mineral, organiskt material och bakteriers ytor som påverkar biogeokemiska cykler av föreningar av både naturliga och antropogena ursprung. Huvudsyftet är att nå grundläggande förståelse för kemisk speciering, mekanismer och kinetik och interaktioner i akvatiska och terrestra miljöer. Denna forskning genomförs genom en kombination av interna och synkrotron-baserade tekniker, och våtkemiska och teoretiska metoder.

Arbetsmiljökemi
Forskningen inom området arbetsmiljökemi omfattar huvudsakligen organisk och oorganisk analytisk kemi för utveckling av effektiva och användarvänliga metoder för bedömning av kemisk exponering i arbetslivet med fokus på personlig exponeringsmätning.Läs mer

Miljöanalytisk kemi
Forskningsområdet miljöanalytisk kemi är inriktat på utveckling av metoder för analys av långlivade och partiellt långlivade organiska föroreningar (POPs och semi-POPs) och specieringsanalys av spårelement. De metoder som utvecklas används för specieringsanalys av olika spårelement och för att identifiera POPs, semi-POPs och nya miljöföroreningar (tex läkemedel) med målsättningen att exakt kvantifiera dessa i olika delar av miljön, vilket är av mycket stor betydelse för studier av miljö-och biogeokemiska processer.

Mätning och modellering av substansers öde i miljön
Substansers öde i miljön styrs av en mängd olika abiotiska och biotiska processer. Inom detta område utförs experimentella studier och modellering med målsättning att öka vår grundläggande förståelse för miljökemiska processer och för att karakterisera molekylära egenskaper som har betydelse för miljöföroreningars mobilitet, fördelning, persistens, bioackumulerbarhet och toxicitet. Inom området tillämpar vi förutom empiriska metodiker även modelleringsverktyg som multivariata struktur-aktivitetsmodeller (QSAR), källa-till-receptor och massbalansmodeller.

Termisk bildning av persistenta organiska substanser
Förbränning är en av de viktigaste källorna till långlivade organiska föroreningar (POPs) i miljön. För att minska dessa utsläpp från tex avfallsförbränningsanläggningar måste grundläggande kemiska mekanismer förstås. Gasfasreaktioner samt reaktioner på ytor studeras för att förstå de komplexa bildningsmekanismerna för POPs. Syftet med forskningen är att öka vår grundläggande förståelse för bildandet av POPs i förbränningsprocesser och hur förbränningsparametrar kan styras för att minska bildningen.


Sidansvarig: Lars Backman
2009-11-04

Utskriftsversion