Teknisk kemi

Den huvudsakliga forskningen inom grupperingen teknisk kemi vid institutionen är inriktad mot förädling av biomassa, med koppling till processer i framtidens bioraffinaderier. Kemiska, termokemiska och biokemiska frågeställningar engagerar ett trettiotal personer inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Flera medarbetare inom teknisk kemi har nära samarbete med industrin och en särskilt stark koppling finns till bioraffinaderikomplexet i Örnsköldsvik.

Forskningsledare

Eliasson, Bertil

Bertil EliassonForskningen omfattar studier av molekylära processer i organiska material för tekniska applikationer, med huvudsaklig inriktning på omvandling av solljus till elektrisk energi via organiska solceller och nyttjande av solenergi till vätgasframställning genom vattenspjälkning. Forskningen berör även cellulosakemi, där reaktivitet hos dissolvingmassa studeras med avseende på framställning av regenererad cellulosa och cellulosaderivat.

KontaktinformationHemsida


Jansson, Stina

Stina JanssonForskningen fokuserar på bildning, omvandling och nedbrytning av organiska miljögifter i termiska processer av olika slag, exv förbränning, pyrolys och torrefiering av biomassa, förbränning och samförbränning av avfall, och industriella processer. Vi studerar även material och fraktioner som idag betraktas som avfall men som genom termisk behandling resulterar i högvärdiga material lämpliga för användning i innovativa tekniska och/eller miljörelaterade applikationer som exempelvis vattenreningsadsorbenter.

KontaktinformationHemsida


Jönsson, Leif

Leif JönssonKontaktinformationHemsida


 


Messinger, Johannes  

Johannes MessingerForskningen i min grupp rör omvandlingen av solenergi till kemisk energi. Vi studerar vattenklyvning i naturlig fotosyntes med biokemiska och biofysikaliska tekniker. Vi tillämpar de resulterande naturliga principerna i utvecklingen av artificiella katalysatorer och enheter för produktion av solbränslen.

KontaktinformationHemsida


Mikkola, Jyri-Pekka

Jyri-Pekka MikkolaForskningsprojekten inkluderar ett flertal aspekter av industriell och teknisk kemi, med fokus på heterogena katalytiska material, reaktorteknik samt neoteriska reaktionsmiljöer (joniska vätskor, överkritiska och nära kritiska vätskor). Målsättningen är att upptäcka nya processer, utveckla processer för bioraffinaderi och använda bioråvaror (särskilt skogsråvara) för att skapa produkter av högt industriellt värde.

KontaktinformationHemsida


Shchukarev, Andrey

Andrey ShchukarevYtkemi är centralt i flera gemensamma forskningsprojekt inom grupperingen teknisk kemi. Röntgenfoto-elektronspektroskopi (XPS) är ett huvudsakligt verktyg för att studera ytors kemiska sammansättning i syfte att få en detaljerad förståelse för katalytisk aktivitet, förgiftning och regenerering av katalytiska material, för karaktärisering av ytmodifikationer och för studier av olika processer vid ytor och gränsskikt.

KontaktinformationHemsida


Sundman, Ola

Ola SundmanForskningen är inriktad mot cellulosakemi, men även regenerering av cellulosa och syntes av cellulosaderivat studeras. Några fokusområden är homogen syntes av cellulosaderivat och yt-modifikation av cellulosaytor. Flera projekt sker i samarbete med cellulosa- och cellulosaderivattillverkare.

Kontaktinformation


Sidansvarig: Mikael Elofsson

Utskriftsversion