Ledning och organisation

Prefekt - leder och har det övergripande ansvaret för institutionen.
Lars Lövgren
Ställföreträdande prefekt
Fredrik Almqvist
Biträdande prefekt - med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Dan Johnels
Biträdande prefekt - med ansvar för utbildning på forskarnivå.
Elisabeth Sauer-Eriksson
Biträdande prefekt - med ansvar för infrastrukturfrågor.
Mikael Elofsson

Till sin hjälp har prefekten olika råd och arbetsgrupper som förbereder ärenden.
Forskningsstrategiska rådet - bereder frågor rörande forskning
Leds av ställföreträdande prefekt Fredrik Almqvist

Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå - behandlar frågor rörande utbildning och kurser, liksom ansvar för institutionens rekryteringsarbete.
Leds av biträdande prefekt Dan Johnels

Forskarutbildningsråd - utgör ett generellt forum för alla frågor som rör forskarutbildning och är en remissinstans rörande forskarutbildningsfrågor.
Leds av biträdande prefekt Elisabeth Sauer-Eriksson

Infrastrukturrådet - bereder frågor rörande infrastrukturen inom institutionen.
Leds av biträdande prefekt Mikael Elofsson

Administrativt kansli - sköter den löpande bokföringen, uppföljning och uppläggning av institutionens forskningsprojekt och grundutbildningsverksamhet. Hit hör även en väl fungerande studieadministration.
Leds av administrativ samordnare Birgitta Berglund

Dessutom finns arbetsgrupper med fokus på olika frågor.


Sidansvarig: Lars Lövgren

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Kemiska institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress
Kemihuset

Tel:   090 - 786 5000
Fax:  090 - 786 7655
e-post: info@chem.umu.se