Kandidatprogrammet i "Life Science", 180 hp

Första året av utbildningen innehåller kurser i kemi där den inledande kursen, biologisk kemi, belyser olika molekylärbiologiska tillämpningar av kemiska metoder. Andra året utgörs av kurser i molekylärbiologi. Tredje året ges möjlighet att läsa ytterligare kurser i kemi och/eller molekylärbiologi motsvarande 45 högskolepoäng. Alternativt kan man under denna period i stället bredda sina kunskaper genom att läsa kurser inom valfritt område. Kandidatprogrammet avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng i kemi eller molekylärbiologi.

Kurserna under hela utbildningen läses på helfart. Undervisningen omfattar såväl föreläsningar, lektioner, gruppdiskussioner som laborativa moment. Dessutom sker handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Laborationerna är obligatoriska och redovisas skriftligt och/eller muntligt. Även vissa andra moment kan obligatorieläggas. Studierna förutsätts bedrivas på heltid. En arbetsvecka omfattar normalt cirka 25 timmar schemalagd undervisning medan 15 timmar ägnas åt egna studier. Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska. Normallt sker undervisning på engelska. Lektioner, gruppdiskussioner, och laborationsgenomgångar kan dock ges på svenska, för svenska studenter, om så behövs/önskas.

Studerande som följer programmet är garanterad plats på baskurser inom programmet samt på valbara kurser i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. För att en student ska vara behörig till en kurs måste dess förkunskapskrav vara uppfyllda. En student som ej uppfyller förkunskapskraven kan medges dispens.

En studerande som under första året på programmet inte blivit godkänd på de kurser som är förkunskapskrav för kurserna under hösten år 2 måste i samråd med programstudievägledaren finna en individuell lösning för att få fortsätta studierna. Motsvarande gäller inför vårterminen år 2.

Naturvetenskaplig kandidatexamen i kemi respektive molekylärbiologi ger behörighet till Masterprogrammet i kemi respektive molekylärbiologi vid Umeå universitet. Naturvetenskaplig kandidatexamen i molekylärbiologi ger dessutom behörighet till Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik vid Umeå universitet.


Programansvarig Kandidatprogram

Henrik Antti
Kontaktinformation

Programinformation

Utbildningsplan