Information om kurser i arbetsmiljö

Denna sida informerar om kurser som berör arbetsmiljö. Inledningsvis finns information om kurser vid kemiska institutionen. På sikt kan även information om andra kurser komma att finnas på denna sida.

Allmän information om våra arbetsmiljökurser

Våra grundkurser vänder sig i första hand till dig som redan är anställd som arbetsmiljöingenjör eller som vill arbeta som arbetsmiljöingenjör. De passar även för de som arbetar som arbetsmiljöhandläggare, arbetsmiljösamordnare, arbetsledare med arbetsmiljöansvar samt handläggare eller samordnare för miljö och säkerhet. Kurserna passar även som komplement för de som utbildar sig till Hälso- och miljövårdsinspektör, mättekniker, eller till konsult inom arbetsmiljö, miljövård eller säkerhetsanalys.

Dessa kurser kan läsas som delkurser i en grundutbildning i teknisk arbetsmiljö för blivande arbetsmiljöingenjörer. De passar även som fortbildningskurser för dig som redan har en äldre utbildning som arbetsmiljöingenjör. Dessa kurser ger viktiga baskunskaperna för arbete som arbetsmiljöingenjör.

Kurserna kommer att gå på distans och med kvartsfart (d v s 7,5 hp/termin). Vi har valt detta upplägg för att du som redan arbetar ska ha möjlighet att kunna fortsätta med ditt arbete under kurstiden.

Kurser på grundnivå aktuella under läsåret HT15/VT16

Arbetsmiljö och säkerhet – Riskkällor, riskanalys, riskhantering, säkerhetsstrategier, 7,5 hp

Denna kurs går under hela HT15. Utbildningen riktar sig till den som vill fördjupa sig inom området arbetsmiljörisker, och är lämplig vid t.ex arbete som arbetsmiljöingenjör. Utbildningen är även lämplig som fortbildning för personal med utökat arbetsmiljöansvar, t.ex för personal inom företagshälsovården, eller inom företagens linjeorganisation. Endast grundläggande behörighet krävs.

Kursen ger kunskaper om risker i arbetslivet och omfattar avsnitt som riskkällor, riskanalys, riskhantering, regelverk. Olika riskkällor och de regelverk som omfattar dessa beskrivs. Metoder för riskanalys och riskhantering samt förebyggande arbete beskrivs utgående från perspektiv som interaktion mellan människa – teknik – organisation (MTO), sociala processer och ledarskap samt individens förutsättningar, perception, motivation och säkerhetsbeteende.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna visa grundläggande kunskap om i) olika riskkällor; ii) metoder för riskanalys och riskhantering; iii) hur MTO samverkar för uppkomst av arbetsmiljörisker; iv) relevant regelverk; v) hur man gör enklare riskanalyser och tolkar dessa; vi) hur man rapporterar resultat muntligt och skriftligt.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I kursen ingår två korta undervisningstillfällen (2-3 dagar) vid campus. I övrigt är kursen webbaserad med självstudier. Delar av undervisningen är obligatorisk, bl a grupparbete och samlingar på Campus.

Kunskapsredovisning sker i form av grupparbeten med muntlig och skriftlig redovisning samt ett skriftligt prov med hemtentamen vid kursens slut.

Anmälan till kursen öppnar den 15 mars 2015.
Länk till kursanmälan

Kemisk arbetsmiljö – Risker och exponeringsbedömning, 7,5 hp

Kursen går med kvartsfart under hela VT16. Utbildningen riktar sig till den som vill fördjupa sig inom området kemiska arbetsmiljörisker, och är lämplig vid t.ex arbete som arbetsmiljöingenjör. Utbildningen är även lämplig som fortbildning för personal med utökat arbetsmiljöansvar, t.ex för personal inom företagshälsovården, eller inom företagens linjeorganisation. För denna kurs krävs grundläggande behörighet kompletterad med Kemi A.

Efter utbildningen kan studenten arbeta med framför allt kemiska arbetsmiljömiljöfrågor. Utbildningen berör även mikrobiologiska risker och omgivningsmiljö.

Kursen ger kunskaper om risker och åtgärder rörande kemisk exponering. Ämnen som grundläggande kemi, kemiska hälsorisker, toxikologi, mätstrategier, mätmetoder, provtagnings- och analysutrustningar för exponerings- och åtgärdsmätningar, mätbedömningar, produkt- och hanteringskontroll, lagar och förordningar, gränsvärdessättning, normer och standardiseringar, planering av arbetsmiljömätning samt åtgärder kommer att behandlas samt hur man munltigt och skriftligt rapporterar resultat.
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I kursen ingår två korta undervisningstillfällen (2-3 dagar) vid campus. I övrigt är kursen webbaserad med självstudier. Delar av undervisningen är obligatorisk, bl a grupparbete med munltig och skriftlig redovisning och samlingarna på Campus.

Undervisningen är delvis nätbaserad och bedrivs delvis på campus Umeå. Kunskapsredovisning sker i form av grupparbeten med muntlig ocg skriftlig redovisning samt ett skriftligt prov med hemtentamen vid kursens slut.

Anmälan till kursen beräknas öppna den 15 september 2015. 
Länk till kursanmälan

Kurser på avancerad nivå aktuella under läsåret HT15/VT16

Under läsåret HT15/VT16 ges Magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa. Detta program har fyra inriktningar: Företagssköterska, beteendevetare, ergonom och arbetsmiljöteknik. Programmet går på helfart och är webbaserat. Under första terminen är flera delkurser gemensamma för alla fyra inritningar. Varje delkurs inleds och avslutas med en obligatorisk samling på Campus.  

I inriktningen mot arbetsmiljöteknik omfattar sex delkurser på 7,5 hp och därefter ett examensarbete på 15 hp. Delkurserna, utom examensarbetet, kan även läsas som fristående kurser. Vi har kursansvar eller har omfattande medverkan i tre av de kurser som ingår i programmet. Vetenskaplig metod och etik (delkurs 3), Hälsopromotion och kommunikation (delkurs 4), Kemiska aspekter (delkurs 5) samt examensarbetet (delkurs 7)

Vetenskaplig metod och etik 7,5 hp

Denna kurs syftar till att ge kunskaper och färdigheter i metodik och mätmetoder nödvändiga för att upptäcka, analysera och åtgärda förekommande frågeställningar inom området arbetsliv och hälsa. Kursen ger en överblick kring forskningsmetoder, kvantitativa och kvalitativa, samt etiska principer i forskning. I kursen ingår att analysera och tolka kvantitativa data med statistiska metoder. Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv i form av teamarbete med arbetsmiljötekniker, beteendevetare, ergonomer och företagssköterskor.

Länk till kursen kommer inom kort

Hälsopromotion och kommunikation 7,5 hp

Denna kurs introducerar hur hälsopromotiv (hälsofrämjande) arbetsmiljö skapas på organisations-, grupp- och individnivå. Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap behandlas. Kursen omfattar studier i teorier och metoder inom hälsopedagogik, hälsofrämjande och förebyggande skäkerhetsarbete samt kommunikation och konsultation. Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv i form av teamarbete med beteendevetare, ergonomer och arbetsmiljötekniker.

Länk till kursen

Kemiska aspekter 7,5 hp ges under VT 16

Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om hur arbetsrelaterad kemisk och mikrobiologisk exponering påverkar hälsa och prestation. I kursen ingår teorier om exponeringsvägar, akuta och långsiktiga hälsoeffekter, strategi, design och metod för exponeringsmätning, riskbedömning, åtgärder, utvärdering samt aktuella regelverk och lagstiftning inom området. 


Länk till kursen kommer inom kort

Vi som ansvarar för kursen arbetar inom Gruppen för arbetsmiljökemi vid Kemiska institutionen. 
Läs mer om oss som ansvarar för kursen


Sidansvarig: Lars Backman

Utskriftsversion